Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2017

perdido
- a kim byś chciała zostać, jak dorośniesz?
- czyimś największym spełnionym marzeniem
http://szu-szu-sza.blogspot.com
Reposted fromla-lu la-lu
perdido
8360 86e6
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaSkydelan Skydelan
perdido
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromweightless weightless viaSkydelan Skydelan
perdido
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaSkydelan Skydelan
perdido
6202 c77d
Reposted fromtutajjula tutajjula viaSkydelan Skydelan
perdido
Wiem, czytałam,
Reposted fromdarek darek viaSkydelan Skydelan
perdido
8289 b458
Reposted fromMelodyTime MelodyTime viaSkydelan Skydelan
perdido
8264 8e40
Reposted fromyikes yikes viaSkydelan Skydelan
perdido
8131 d3f0
Reposted fromdiedrunk diedrunk viaSkydelan Skydelan
perdido
perdido
perdido
perdido
perdido
perdido
perdido
Zupo jak dobrze, że jesteś nie rób tego więcej.
— :')
Reposted frommajenki majenki viaprettylitlleliar prettylitlleliar
perdido
perdido
perdido
5891 e2b2
<3
perdido
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl