Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2018

perdido
4921 a71c
Reposted fromzciach zciach viawislaczka wislaczka

March 02 2017

1654 f971
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaSkydelan Skydelan
perdido
5735 038c
Reposted fromimyours imyours viaSkydelan Skydelan
perdido
4224 a1d9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
perdido
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viaSkydelan Skydelan
perdido
 I byłoby to wszystko śmieszne, gdyby nie było takie smutne.
— Olgierd Świerzewski – Zapach miasta po burzy
perdido
1989 918a
Reposted fromribka ribka viaSkydelan Skydelan
4125 3c4d
Reposted fromorendasophie orendasophie viaSkydelan Skydelan
perdido
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromflorentyna florentyna viaSkydelan Skydelan
perdido
1006 b3f8
Reposted fromscorpix scorpix viamglistyporanek mglistyporanek
perdido
perdido
- Skąd wiesz, kiedy to już koniec?  - Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą.
— autor nieznany
perdido
pamiętaj - wszystko co dobre zaczyna się w marcu!
— odliczanie trwa.
Reposted frommakemewannadie makemewannadie viaSkydelan Skydelan
perdido

Jeśli ludzie o czymś nie rozmawiają, to może oznaczać dwie rzeczy: albo to nic nie znaczy, albo znaczy wszystko.

— 22:54
Reposted fromte-quiero te-quiero viaSkydelan Skydelan
perdido
5358 6255 600
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaSkydelan Skydelan
perdido

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viaSkydelan Skydelan
perdido
9284 ee2d
Reposted fromfitspro fitspro viaSkydelan Skydelan
perdido
4932 7133
Reposted fromK-E-N-A-J K-E-N-A-J viaSkydelan Skydelan
perdido
Z wiekiem panikuje coraz częściej
— J.Żulczyk "ślepnac od świateł"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaSkydelan Skydelan
5401 fb23
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl